• Od instruktorów dla instruktorów od 2009 roku!

praca lato 2024

Regulamin

REGULAMIN strony www.baza-instruktorow.com

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ustala:
a) zasady zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego baza-instruktorow.com;
b) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników.
2. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem http://www.baza-instruktorow.com/index.php/regulamin, który można również nieodpłatnie pobrać w formacie pliku PDF.
3. Baza-instruktorów.com jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat. Ponadto, podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
4. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
a) „Regulaminie“ - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w bazie-instruktorów.com, prawa i obowiązki Serwisu oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Serwisu z tytułu świadczenia usług,
b) „Administratorze Serwisu” - rozumie się przez to Usługodawcę,
c) „Bazie-instruktorów” - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem baza-instruktorów.com;
d) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną osobę prawną nieposiadająca osobowności prawnej, której ustawa przyznaję takową zdolność która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Administarora w ramach serwisu baza-instruktorów.com
e) „Profilu” - wydzielona dla Użytkownika przestrzeń aktywności w Serwisie, gdzie są gromadzone i prezentowane informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto Użytkownika będzie zawierało materiały udostępnione przez Użytkownika w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu,;
f) „Koncie“ - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych baza-instruktorów.com wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Kont,
g) „Reklamy” – wszelkie widoczne treści reklamowe wyrażone w dowolnej formie. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na zamieszczanie reklam w serwisie przez administratora serwisu;
h) „Świadczeniu usługi drogą elektroniczną” rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
i) „Usłudze” - rozumie się przez to wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w związku z zawartą Umową w ramach Serwisu;
j) „Usługodawcy” - rozumie się przez to działalność gospodarczą pod firmą Centrum Szkolenia Kadr Szymon Słoma: siedzibą na ul. Odrowążów 12/16, 41-506 Chorzów, NIP 627-247-58-78, REGON 241-165-711; tel. +48 889 963 115, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 2. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podjęte przez Usługobiorców/Użytkowników działania w związku z uzyskanymi informacjami lub też skutkami zaniechań, które mogą również wynikać z nieznajomości postanowień Regulaminu.
b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy;
c) szkody będące skutkiem tego, iż na Koncie Użytkownika nie zostały zapisane wszystkie informacje istotne z punktu widzenia świadczenia Usług;
d) szkody będące skutkiem tego, iż na Koncie Użytkownika zostały zapisane przez Użytkownika o nieprawdziwe lub niepełne dane istotne z punktu widzenia świadczenia Usług;
e) dostęp do danych zgromadzonych na Koncie Użytkownika przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nieświadomych działań Użytkownika;
f) szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Serwisu niezależnego od Usługodawcy, w tym leżące po stronie podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, udostępnienie Hasła Użytkownika, Loginu Użytkownika lub danych zamieszczonych na Koncie Użytkownika osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa;
g) treści zamieszczane na Koncie Użytkownika;
h) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
2. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność w najszerszym przewidzianym przez odpowiednie przepisy prawa za szkody (materialne i niematerialne) powstałe w związku lub przy okazji korzystania z Serwisu, w szczególności niezależnie od tego czy wynikają one z ryzyk opisanych w niniejszym Regulaminie oraz od tego czy były bezpośrednie, pośrednio czy wynikały z winy nieumyślnej, w tym zainfekowanie wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Usługodawcę, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Serwisie.
4. Informacje zawarte w Serwisie nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku umieszczenia jakichkolwiek cen należy traktować je jako zaproszenie do negocjacji.
5. Usługobiorca ma możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez korzystanie z aplikacji odnoszących się do takich serwisów lub usług. Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Usługobiorcą a osobą trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za te usługi.
6. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Usługobiorcy ponad przepisy ustawowe. W szczególności zaś Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców;
b) jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
c) treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach nie będących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z następujących Usług:
a) założenie i utrzymanie indywidualnego Konta Użytkownika;
b) dostęp do ofert pracy zamieszczanych przez podmioty trzecie;
c) dostęp do Newslettera - cykliczne przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych oraz edukacyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, dotyczących w szczególności nowych możliwości i funkcji Serwisu;
2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
3. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Usługobiorcy co najmniej następujących wymagań technicznych:
a) posiadania urządzenia komputerowego o wymaganych minimalnych parametrach technicznych lub urządzenia umożliwiającego pobieranie i obsługę aplikacji mobilnych odpowiedniego dla wymagań Aplikacji (w szczególności telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet);
b) dostęp do Internetu;
c) dostęp do poczty elektronicznej;
d) przeglądarka internetowa Internet Explorer 9 lub nowszy, Firefox, Google Chrome, Safari (obsługująca dokumenty HTML z włączoną opcją akceptowania plików „Cookies”) lub inne oprogramowanie w szczególności działającego na urządzeniach przenośnych;
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych.
5. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3. ust. 6 Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Usługobiorcę.
6. Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przyszłości także Usług odpłatnych, zamówionych przez Usługobiorcę
a) Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika lub Usługobiorcy na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia powyżej (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.
§ 4. Warunki zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu Serwisu przez Usługobiorcę.
2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
5. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
6. Usługobiorca może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Centrum Szkolenia Kadr Szymon Słoma, ul. Odrowążów 12/16, 41-506 Chorzów, bądź mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza (http://www.baza-instruktorow.com/index.php/regulamin/39-rezygnacja-reklamacja).
7. Zakończenia świadczenia Usług Usługodawca dokonuje bezzwłocznie po otrzymaniu od Usługobiorcy wiadomości zgłaszającej chęć rozwiązania Umowy lub samodzielne skasowanie Konta przez Użytkownika,
8. Usługodawca może rozwiązać Umowę jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu lub jego działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami, lub gdy są szkodliwe dla Usługodawcy lub innych Usługobiorców.
9. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

§ 5. Zasady korzystania z Serwisu

1. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Usługobiorcę w Serwisie treści bezprawnych:
a) naruszających prawa i dobra osób trzecich;
b) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej;
c) propagujących pornografię czy przemoc;
d) sprzecznych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności skutkujących lub zmierzających do ujawnienia tajemnicy chronionej obowiązującymi przepisami prawa;
e) niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.
2. Usługobiorca zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu innych Usługobiorców oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu.
3. Usługobiorca może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
4. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
5. Usługobiorca nie może wykorzystywać Serwisu do celów handlowych oraz reklamy usług. Prawo to przysługuje tylko Usługodawcy, a za jego zgodą, również partnerom Serwisu.
6. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie baza-instruktorów.com. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób. Zabronione jest również zamieszczania zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem.
7. Administaror może usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy:

  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
  4. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. oraz postanowienia Regulaminu.

2. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Usługobiorcy:
a) w przypadku logowania do Serwisu: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, województwo, miejscowość.
3. Dane, o których mowa w § 7 ust. 2 powyżej, są niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu poprzez umożliwienie kontaktu z Użytkownikiem, który posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności przydatne dla podmiotów trzecich.
4. Dane, o których mowa w § 7 ust. 2poywżej, są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu.
5. Usługobiorca zawierając Umowę, korzystając z Serwisu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób i na zasadach określony w niniejszym Regulaminie.
6. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym baza-instruktorów.com, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Administarora w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
7. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w § 7 ust. 6 powyżej, Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
8. Usługobiorca może wycofać zgodę, o której mowa w § 7 ust. 7 Regulaminu, za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody przez Usługobiorcę na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze lub innym używanym przez Usługobiorcę urządzeniu telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.
9. Pliki „Cookies” są wykorzystywane przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, jak np. przechowywanie identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Usługobiorcy, czy także dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Usługobiorcy ani haseł w postaci jawnej.
10. Usługodawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014.1182 z późn. zm.).
11. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności zabezpiecza dane osobowe w systemie informatycznym i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności poprzez zabezpieczenie fizyczne i programowe danych, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
12. Usługobiorca może żądać wglądu do przetwarzanych dotyczących go danych osobowych, a także żądać ich zmiany lub usunięcia.
13. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które są:
a) niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi (w przypadku wyrażeniu zgody na odpłatność);
b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
c) a Użytkownik wyraża zgodę na powyższe wykorzystanie danych osobowych.
14. Akceptując Regulamin Serwisu Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szymona Słomę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Centrum Szkolenia Kadr Szymon Słoma, przyjmuje do wiadomości, że:
a) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest: Szymon Słoma prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Szkolenia Kadr Szymon Słoma z siedzibą w Chorzowie;
b) dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu przedstawienia profili Użytkowników;
c) dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji świadczeń, o których mowa w punkcie b) powyżej;
d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji świadczeń, o których mowa w punkcie b) powyżej.
e) Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Serwisu.
15. Administrator Serwisu może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w innym celu jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy.


§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza (http://www.baza-instruktorow.com/index.php/regulamin/39-rezygnacja-reklamacja)
2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko i adres elektroniczny);
b) przedmiot reklamacji;
c) okoliczności uzasadniające reklamację;
d) ewentualne żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
4. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
5. Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§10. Postanowienia końcowe

1. Usługobiorca oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu Serwisu lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością oprogramowania typu malware (np. wirusów komputerowych, szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania) lub typu spyware (oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie), a także możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł). Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
5. Treści zawarte w Serwisie, o ile nie postanowiono inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego na stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu daje Usługobiorcy możliwość rozwiązania Umowy. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
7. Usługobiorca korzystając z Serwisu automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
8. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawz z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 poz. 1634), Ustawz z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Ustawz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 Nr 144, poz. 1204)
10. Do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych na tle Umowy właściwy miejscowo jest sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.
11. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.) ma charakter wiążący.


Regulamin ważny od: 15 grudnia 2016 r.